Medlem

Kristiansand kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Kristiansand kommune, folkevalgte og ansatte i andre medlemsbedrifter. Arbeidsgivere tilknyttet pensjonskassen finner du her.

Medlemskapet i pensjonskassen er obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir medlem. Arbeidsretten avsa 21.juni 2013 dom i sak som innebar at vilkåret om 14 timers grense for medlemskap i pensjonsordninger innenfor tariffområdene KS og KS bedrift, ble ansett som ugyldige. Parter i saken var LO/Fagforbundet og KS.

Endring i innmeldingsregler

Nedre grense for medlemskap i Kristiansand kommunale pensjonskasse på 14 arbeidstimer pr.uke, utviskes av dommen fra Arbeidsretten. Det innebærer at arbeidsgivere som tilhører KS tariffområde må melde inn alle fast ansatte i pensjonskassen uten noe nedre grense for arbeidstimer med virkning fra 21.juni 2013. Alle midlertidige ansatte meldes inn fra 1.juli 2013, uten noe nedre grense på 168 arbeidstimer pr. kvartal. Vi minner om at det er arbeidsgiver som bærer ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i pensjonsordningen.

Unntak: Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

Ved permisjon uten lønn er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale premie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene ved uførhet og død som før permisjonen, men permisjonstiden medregnes ikke som opptjeningstid til alderspensjon.


Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon

Hvordan blir du medlem?

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som innbetaler den største delen av din pensjonspremie. Beløpet vil variere fra år til år. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, noe du kan kontrollere på din lønnsslipp. Medlemspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

 

 Makeweb/CMS