Alderspensjon

Som medlem i pensjonskassen har du rett til alderspensjon fra oss i tillegg til pensjon fra folketrygden.

Pensjonens størrelse bygger på antall medlemsår (tjenestetid), lønn og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra pensjonskassen er 66% av lønn ved full opptjeningstid (30 år). Har stillingsstørrelsen variert, vil pensjonsgrunnlaget (lønn) omregnes etter gjennomsnittlig deltid. Alle tidsrom du har vært medlem legges sammen og den samlede medlemstiden rundes av til nærmeste hele år. Det vil si at mindre enn seks måneder rundes nedover mens seks måneder eller mer rundes oppover. En måneds medlemskap fra eller til kan derfor ha betydning for pensjonens størrelse dersom du ikke har full opptjeningstid. Dersom du går av etter 85 års-regelen vil du også få utbetalt 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt 30 år opptjeningstid. Alderspensjonen løper fra den første dagen du ikke lenger får lønn, og er en livsvarig ytelse.

Når kan du gå av?

Du kan søke alderspensjon når du har oppnådd stillingens aldersgrense, eller inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år, eller du har fylt 67 år.

Aldersgrensen er knyttet til stillingen du har og gir deg rett og plikt til å gå av med alderspensjon. Den ordinære aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år, men enkelte stillinger har særaldersgrenser. Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er lavere enn 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, kan likevel fortsette i stilling til 67 år.

Delvis (gradert) alderspensjon

Med arbeidsgivers samtykke kan du ta ut delvis pensjon ved å trappe ned yrkesaktiviteten med minst 10 % av full stilling. Vi må få oppgitt hvor stor stillingsprosent du eventuelt vil fortsette i. Du må i tillegg til eventuell fremtidig fast deltidsstilling ta med en anslått stillingsprosent for eventuelle ekstravakter.


Folketrygdens alderspensjon

Folketrygdens alderspensjon har fleksibelt uttak fra fylte 62 år (pensjonsreformen). Det er størrelsen på opptjeningen din som avgjør om du kan velge å ta ut alderspensjon fra folketrygden før du er 67 år. Fra fylte 67 år har alle rett til å ta ut folketrygdens alderspensjon, og alle har følgelig rett til å fratre med pensjon også fra vår pensjonsordning ved fylte 67 år, selv om aldersgrensen som er knyttet til stillingen er høyere.

85-års regelen

Du kan fratre stillingen inntil 3 år før stillingens aldersgrense hvis summen av alder og tjenestetid er minimum 85 år.

Fra fylte 67 år

Fra fylte 67 år vil du i tillegg til alderspensjon fra folketrygden motta alderspensjon fra pensjonskassen. Samlet pensjon fra NAV og pensjonskassen vil utgjør minst 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt at du har full opptjeningstid, det vil si 30 år.
For ytterligere informasjon, se Hovedtariffavtalen (vedlegg 5, kap. 7).

Slik søker du alderspensjon

Du kan ta kontakt med pensjonskassen for å avklare hvilke regelverk som gjelder for din stilling, og vi kan også hjelpe med serviceberegning av fremtidig pensjon. Har du tidligere vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning må du opplyse om dette, og vi vil innhente opplysningene vi trenger derfra. 

Alderspensjonen kommer ikke automatisk til utbetaling selv om du har nådd aldersgrensen for stillingen eller om du har fylt 67 år. Du må søke om alderspensjon fra pensjonskassen, og søknadsskjema får du ved henvendelse til pensjonskassen.

Hva kan du tjene i tillegg til alderspensjon

Du har anledning til å kombinere alderspensjon fra Kristiansand Kommunale pensjonskasse (KKP) med arbeidsinntekt, men arbeidsinntekten kan føre til reduksjon i tjenestepensjonen. Folketrygden og KKP har ulike regler når det gjelder inntekt og pensjon.   

Inntekt fra privat sektor

Som alderspensjonist kan du ha ubegrenset inntekt fra arbeidsgiver som ikke har pensjonsordning i en offentlig pensjonsordning som er med i overføringsavtalen, uten at pensjonen reduseres.

Inntekt fra offentlig sektor

Dersom du har rett på medlemskap i KKP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning som kommer inn under overføringsavtalen, skal pensjonen din fra KKP reduseres. Innmeldingskravene varierer ut fra hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører. Du må ta kontakt med din arbeidsgiver for informasjon om hvilke regler som gjelder for deg. Alderspensjonen fra KKP blir ikke redusert dersom arbeidet ikke gir deg rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning

Arbeidsretten avsa 21.juni 2013 (Lnr.20/2013) dom i en sak som innebar at vilkåret om 14 timers grense for medlemskap i pensjonsordninger er å betrakte som diskriminering av deltidsansatte. Dommen gjaldt innenfor tariffområdene KS og KS bedrift, og konsekvensen av dommen er at ansatte innenfor disse tariffområdene skal meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av stillingsstørrelse. 

Tarifflønn innenfor KS området vil redusere alderspensjonen fordi man vil bli innmeldt som aktiv medlem i pensjonsordningen (ihht. Arbeidsrettsdom av 21.06.2013).

Innenfor KS-området er det lagt til rette for at alderspensjonister kan engasjeres til å utføre arbeid på det som er kalt pensjonistavlønning. Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Din arbeidsgiver vil evt. besvare ytterligere spørsmål om pensjonistavlønning. Reglene om pensjonistavlønning gjelder fra 01.05.2014 også for AFP-pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler (tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år).

Nye regler vil innebære at alt arbeid innenfor KS tariffområdet (med unntak av arbeid som pensjonistavlønnes – se over) vil redusere pensjonen fra pensjonskassen.

Dersom du blir meldt inn i pensjonsordningen etter at du har tatt ut alderspensjon vil det kunne føre til lavere samlet pensjonsutbetaling når du igjen skal ha full alderspensjon. KKP skal i samordningsfradraget alltid benytte gjeldende forholdstall (levealdersjustering) ved siste uttakstidspunkt. Dette innebærer at samordningsfradraget blir høyere og pensjonsutbetaling kan bli lavere enn tidligere. KKP oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du begynner å arbeide i innskuddspliktig stilling og blir meldt inn i KKP igjen. 

Fortsetter du i stillingen utover 70 år skal du fremdeles være innmeldt i pensjonsordningen og alderspensjonen fra pensjonskassen blir redusert på samme måte som ovenfor.

 Makeweb/CMS